การลงทะเบียนเข้าร่วมงานปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว